Specjalista ds. planowania, programowania i koordynacji przedsięwzięć Systemów Zabezpieczenia Technicznego

nr ref. 9372-18; Dodatkowa informacja

Pracodawca:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Wymagania:

Niezbędne:
Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w pracach projektowych i instalacyjnych SZT

Pozostałe wymagania niezbędne:
1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
2. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
3. Świadectwo kwalifikacji SEP "E" do 1Kv
4. Prawo jazdy kat. B
5. Zgoda na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia pracy na wysokościach
6. Znajomość rozwiązań SZT stosowanych w obiektach MSZ
7. Znajomość aktualnych rozwiązań rynkowych z dziedziny mechanicznych i elektronicznych SZT
8. Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo zamówień publicznych, finansach publicznych
9. Znajomość norm branżowych dot. SZT, programu do sporządzania harmonogramów, np. MS Project lub programu do projektowania, np. AutoCAD
10. Umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa, komunikacji, kreatywność
11. Dyspozycyjność

Dodatkowe:
1. Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w jednej z wymienionych dziedzin nauk technicznych: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, elektrotechnika, mechatronika
2. Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu projektów inwestycyjnych w zakresie zakupu sprzętu SZT
3. Zaświadczenie/certyfikat ukończenia jednego z poniższych kursów: pracownik zabezpieczenia technicznego projektowania SZT; Pracownik zabezpieczenia technicznego: montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia lub montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania; Inwestorów SZT; z zakresu zasad działania, doboru i instalacji SZT oraz ich poprawnej konfiguracji sprzętowo-programowej wydane przez producentów lub dystrybutorów sprzętu zabezpieczenia technicznego
4. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i rosyjskiego na poziomie B1
5. Znajomość przepisów BHP

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji, koordynacji oraz techniczno-ekonomicznej kontroli projektów związanych z inwestycją, modernizacją, rozbudową mechanicznych i elektronicznych SZT oraz LAN na placówkach. Przygotowanie wniosków dotyczących postępowań przetargowych dla placówek zagranicznych. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad prowadzonymi projektami SZT oraz LAN w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych poprzez analizę ofert firm zewnętrznych, zestawień technicznych, zakresu prac z dziedziny SZT oraz LAN. Wspieranie również placówki podczas prac wykonawczych i końcowych odbiorów SZT oraz LAN
2. Współpraca z Biurami, Departamentami MSZ oraz wewnątrz BI w celu koordynacji prac LAN i SZT wchodzących w zakres inwestycji lub modernizacjami placówek bądź budynków adaptowanych na cele urzędów. Branie udziału w pracach zespołów projektowych utworzonych na potrzeby projektów budowlanych
3. Planowanie środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanie rocznego planu wydatków będących w kompetencji wydziału, przygotowanie odpowiedzi dla wewnętrznych i zewnętrznych komórek kontrolnych, planowanie zakupu materiałów i usług będących w kompetencji wydziału
4. Weryfikacja dokumentów otrzymanych od innych komórek MSZ lub zleconych podmiotom zewnętrznym tj. wytyczne dla modernizacji SZT i LAN, opis przedmiotu zamówienia, zakres prac dotyczący mechanicznych i elektronicznych SZT oraz LAN, jak również związanych z tym dodatkowych dokumentów (program inwestycji, zestawienie materiałowe, przedmiar prac, kosztorys, harmonogram, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy)
5. Koordynacja i nadzór prac RAS(Z)T pod względem wykonania powierzonych zadań i obowiązków w placówkach zagranicznych. Sporządzanie okresowych raportów dotyczących pracy RAS(Z)T
6. Dokonanie interwencyjnej oceny stanu technicznego obiektów i instalacji będących w kompetencji wydziału
7. Dokonanie napraw w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych mechanicznych i elektronicznych SZT oraz LAN. Branie udziału w pracach ekip technicznych resortu i firm zewnętrznych w ramach delegacji w placówkach zagranicznych MSZ
8. Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej SZT oraz LAN dla placówek zagranicznych

Firma oferuje:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie
2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
3. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku - obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4.500 PLN do ok. 6.700 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 - 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera - Praca w MSZ - Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie ds. naboru i praktyk pod numerem telefonu: +48 (22) 523 83 09
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Miejsce podjęcia pracy

Warszawa

Wymiar zatrudnienia

pełny etat

Rodzaj umowy

umowa o pracę

Wyjazdy

wyjazdy sporadyczne

Bank Danych o Inżynierach informuje, ze na swoich stronach www wykorzystuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Aby ta informacja nie pojawiała się więcej, należy kliknąć przycisk Zamknij.
Szersze informacje na temat plików cookies znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności
Zamknij